ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา  2557 - 2558

วันที่  28- 29  มกราคม 2560  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดร.ณัติเทพ        พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี  กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา  2557 – 2558

อธิการบดี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับความสำเร็จในการศึกษาของบัณฑิตทุกระดับ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้  อันแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตทุกคน มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ คุณธรรม   การประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณค่าสมควรได้รับพระราชทานปริญญาบัตร  จึงหวังว่าบัณฑิตราชภัฎอุดรธานี จะได้ตระหนักและนำคุณค่าที่มีอยู่ในตน ไปช่วยกันทำประโยชน์ พัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 ในระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2560  , พิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560  และรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 31 มกราคม 2560  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จ.สกลนคร โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 1,077 คน , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,117 คน , คณะเทคโนโลยี 561 คน , คณะวิทยาศาสตร์  709 คน และคณะวิทยาการจัดการ 1,132 คน ,  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 103 คน  รวมทั้งสิ้น  4,699  คน

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a

jan-30-2017-a