ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 31 มกราคม 2560  เวลา 23.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2557- 2558

สำหรับในปีนี้  มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 1,077 คน , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,117 คน , คณะเทคโนโลยี 561 คน , คณะวิทยาศาสตร์  709 คน และคณะวิทยาการจัดการ 1,132 คน ,  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 103 คน  รวมทั้งสิ้น  4,699  คน

02

03

04

05

06