ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพทางด้านกฎหมาย”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพทางด้านกฎหมาย” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาวิชานิติศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้สามารถใช้ชีวิตในการศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมศึกษาวิชานิติสาสตร์  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้มีความสุข และประสบผลสำเร็จในวิชาชีพด้านกฎหมายต่อไป

การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี , รศ.พรชัย  สุนทรพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ พ.ต.อ.เพลิน กลิ่นพยอม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติและรูปแบบพิเศษ จำนวน 400 คน

feb-17-2017-a

feb-17-2017-a

feb-17-2017-a

feb-17-2017-a