ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 15 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมอาคาร 17 ชั้น 2  ผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่นำองค์ความรู้ของศาสตร์ทั้ง 4 ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้ามาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจทฤษฎีต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหา โดยการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาต่อไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มสู่อุดมศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระวัฒน์ ประกอบผล วิทยากรจาก สสวท.มาถ่ายทอดความรู้ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 130 คน

feb-21-2017-a

feb-21-2017-a

feb-21-2017-a

feb-21-2017-a