ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการบรรยายพิเศษ “เปิดความคิด พิชิต NASA”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.ดร.สุวิทย์  นามมหาจักร  รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการบรรยายพิเศษ “เปิดความคิด พิชิต NASA” ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดขึ้น  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.พีรพรรณ วิวัฒนานนท์ วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาขององค์การ NASA ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนราชการ ที่รับผิดชอบในโครงการอวกาศและงานวิจัยห้วงอวกาศของสหรัฐอเมริกา มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาจากต่างคณะ นักเรียนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และผู้ที่สนใจ รวมจำนวน 1,500 คน  ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร NASA มากขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เปิดความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้เป็นแรงจูงใจเพื่อผลักดันให้ทำตามความฝันของตนเองให้สำเร็จต่อไป

feb-23-2017-b

feb-23-2017-b

feb-23-2017-b

feb-23-2017-b