ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี

ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีมติให้ดำเนินการสรรหาคณบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงออกประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี ดังนี้

ดาวน์โหลด เอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่