ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหารวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รองศาสตราจารย์ นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสู่สากล” โดยมีผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงาน

ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักบริหารโครงการฯ ได้มีการพัฒนาและปรับวิธีการบริหารจัดการมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง โดยในปีนี้เป็นการจัดประชุมเป็นครั้งที่ 5  ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งในปีนี้มีจำนวนบทคัดย่อ ร่วมนำเสนอ 512 เรื่อง การจัดประชุมครั้งนี้ มีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชียวชาญในหลายหัวข้อ ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล เช่น สถาบันอุดมศึกษากับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยไทยไปทางไหนกันดี ในยุคประเทศไทย 4.0 และหอยทากสยามสู่นวัตกรรมความงามโลก ต้นแบบงานวิจัย 4.0 จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย ในการปรับตัวเพื่อตอบรับนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว  อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่มหาวิทยาลัยที่กำลังพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ทั้ง 70 แห่ง สามารถดำเนินการตอบสนองนโยบายได้อย่างเป็นรูปประธรรมและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ยังเล็งเห็นความสำคัญในการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไทย ในเชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของกลยุทธ์วิจัยในมหาวิทยาลัยไทย รวมทั้งเพื่อหาโครงการวิจัยที่สามารถต่อยอดและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยในครั้งนี้สำนักบริหารโครงการได้มีการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจในบางโครงการแล้ว เช่น โครงการพัฒนาระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ สูงมาตรฐานฟาร์มและโอกาสทางการตลาดอย่างยั่งยืน และโครงการระบบไมโครเวฟเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจวัดความอ่อนแก่ของทุเรียน

march-02-2017-a

march-02-2017-a

march-02-2017-a

march-02-2017-a

march-02-2017-a

march-02-2017-a