ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ประจำปีการศึกษา 2559

เดือนมีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จขั้นหนึ่ง  คณะครูจึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตน้อยระดับอนุบาล 3 เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 22 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน

ทั้งนี้  โรงเรียนสาธิตอนุบาลฯ ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ในระดับชั้นบริบาล ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 โดยจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูเด็กวัย 2-5 ขวบ ให้สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการทุกด้านตามศักยภาพ  โดยในปี พ.ศ.2552 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสุขในการดำรงชีวิต เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับสูงต่อไป

march-17-2017-a

march-17-2017-a

march-17-2017-a

march-17-2017-a

march-17-2017-a

march-17-2017-a

march-17-2017-a

march-17-2017-a