ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับดังนี้

1. ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

- สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน


2. ระดับปริญญาโท

2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

- สาขาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

2.5 หลักสูตรสาธารณาสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ซื้อใบสมัคร และสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิถุนายน 2560
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://graduate.udru.ac.th

01