ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีมติให้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ ตามประราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงออกประกาศเรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการดังนี้

สำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ

แบบประมวลประวัติฯ