ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 27 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี  เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับครูและ ผู้บริหารการศึกษา

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี จำนวน 60 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560  โดยมีทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ชาวต่างชาติ จากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากรในการอบรม

apr-03-2017-b

apr-03-2017-b

apr-03-2017-b

apr-03-2017-b