ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี 2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560  ที่ห้องประชุมทองใหญ่  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร  รองอธิการบดี  นำคณาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมในพิธีวางพานดอกไม้สักการะ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสงานวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี 2560  โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ องค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณลันพ้น ที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

สำหรับ วันข้าราชการพลเรือน สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471  ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471  จึงได้ถือเป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา  และมีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้นทุกปี เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี  ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ

 

apr-03-2017-c

apr-03-2017-c

apr-03-2017-c