ITA-UDRU

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2562

hsk

ลงทะเบียนสอบ HSK วัดความรู้ภาษาจีน
รับสมัครถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ipc

ลงทะเบียนสอบ TOEIC
Test Date : 3 August 2019

แบบสอบถามการมีงานทำ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการมีงานทำ
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นำทางปัญญา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ