tcas2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562

แบบสอบถามการมีงานทำ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการมีงานทำ
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560

toeic

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC
รอบวันที่ 1 มิถุนายน 2562

ipc

โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาก
กับการวิจัยฯ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นำทางปัญญา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ