ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์
(A-Math Game) ครั้งที่ 6

 

แผนงาน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นการพัฒนารูปแบบการศึกษากระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

การคิดเป็นกระบวนการทางสมองในการนำข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับ ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลหรือประสบการณ์เดิม มนุษย์จำเป็นต้องมีการคิดและตัดสินใจในระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิตตลอดเวลา  โดยอาศัยหลักทางคณิตศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมทักษะและฝึกการคิดให้กับผู้เข้าแข่งขัน นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เข้าแข่งขันรู้จักการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆทั้งในงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิต การที่ผู้เรียนจะมีทักษะการคิดและตัดใจที่ คล่องแคล่วและถูกต้องจำเป็นต้องการมีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ดีโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้ได้มีโอกาสฝึกทักษะการคิดและตัดสินใจในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียนทั้งระดับประถม มัธยม ที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการคิดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและผู้เข้าแข่งขัน


วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ แสดงออกถึงความสามารถและความสามัคคี

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามีทักษะด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

2. นักศึกษาได้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ แสดงออกถึงความสามารถและความสามัคคี

3. ได้ตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์เพื่อแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไป

 

สถานที่ดำเนินการ

หอประชุมคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (หน้าคณะครุศาสตร์)

 

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

 

เงินรางวัล 

เงินรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ 4,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2,000 บาท

รางวัลบิงโกสูงสุด 1,000 บาท

 เงินรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ 4,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2,000 บาท

รางวัลบิงโกสูงสุด 1,000 บาท


เงินรางวัลระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ 4,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2,000 บาท

รางวัลบิงโกสูงสุด 1,000 บาท

 

 

วิธีการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มการสมัคร online คลิกที่นี่

Download กำหนดการ การแข่งขัน คลิกที่นี่

สมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560