ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ
(Crossword Game) ครั้งที่ 9

แผนงาน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นการพัฒนารูปแบบการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

การเรียนรู้ภาษานั้นเน้นการเรียนเพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามวัตถุประสงค์ ในสถานการณ์ต่างๆ การที่ผู้เรียนจะใช้ภาษาได้ถูกต้องคล่องแคล่วนั้นขึ้นอยู่กับทักษะการใช้และการจัดการเรียนการสอนที่ดีจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

2. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

3. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันครอสเวิร์ด ซึ่งสามารถจะพัฒนาสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไป

 

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ตรงข้ามคณะครุศาสตร์)

 

เป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ระดับละ 50 โรงเรียนรวมเป็น 100 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ทีม ทีมละ 2 คน ผู้ควบคุมทีมทีมละ 1 คน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาทักษะการสะกดคำและทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ แสดงออกถึงความสามัคคี

- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีความรู้เรื่องกฎ กติกา และเทคนิคการเล่นต่อศัพท์อักษรภาษาอังกฤษ

- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับประสบการณ์ที่ดีที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป

 

ประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันครอสเวิร์ดเกมแบ่งเป็น 2 ประเภท (แต่ละประเภทจะส่งนักเรียนได้ไม่เกิน 2 ทีม)

1. ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (มีผู้แข่งขัน ทีมละ 2 คน)

2. ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มีผู้แข่งขัน ทีมละ 2 คน)

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โรงเรียนหนึ่งๆ สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่เกินระดับละ 2 ทีม รับสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ส่งแบบฟอร์มสมัคร คลิกที่นี่

Download กำหนดการ การแข่งขัน คลิกที่นี่

*** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 11  สิงหาคม 2560 ***

 

กติกาการแข่งขัน

ใช้ กฎ กติกาในการแข่งขันตามที่สมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกำหนด จะมีการใช้นาฬิกาจับเวลาในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ โดยแต่ละฝั่งมีเวลาฝั่งละ 22 นาที

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับ

1. อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าแข่งขันได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

2. ผู้ชนะลำดับที่ 1 - 4 ของแต่ละประเภทได้รับทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

- รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำอุปกรณ์การแข่งขันของตนเองมาด้วย

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมน้ำดื่ม อาหารว่างและอาหารกลางวันมารับประทานเอง

3. โควต้าอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ระดับชั้นละ ๑ คน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ.ปิยนุช โทมล 088-5496828
อ.อัจฉราภรณ์ จำปาวัน 098-6617669
อ.โศภิดา บุญจำนง 089-8633411
อ.จุฑามาส สุทธิปัญโญ 095-6588383