ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันคำคม ครั้งที่ 2

แผนงาน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นการพัฒนารูปแบบการศึกษา กระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และบริการวิชาการแก่ชุมชนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

การเรียนรู้ภาษานั้น เน้นการเรียนเพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ได้ตามวัตถุประสงค์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพ  การที่ผู้เรียนจะใช้ภาษาได้ถูกต้อง คล่องแคล่วและเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดีจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาทั้งในและนอกห้องเรียน

เกมคำคมนั้น เป็นเกมต่ออักษรไขว้ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลังคำและจดจำคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาการอ่าน  การเขียนของผู้เรียนเป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยฝึกสมาธิ ความจำ การวางแผนตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันคำคม ครั้งที่ ๒ จึงเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางภาษาให้แก่นักเรียนและบริการวิชาการสู่ชุมชน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกทักษะภาษาไทย

2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถและเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาไทย

3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการ กติกาการเล่นคำคม และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ตรงข้ามคณะครุศาสตร์)

 

เป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ระดับละ 50 โรงเรียนรวมเป็น 100 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ทีม ทีมละ 2 คน ผู้ควบคุมทีมทีมละ 1 คน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย

- ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้พัฒนาทักษะด้านคำศัพท์และการใช้ภาษาไทย

- ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับประสบการณ์ที่ดีที่จะเข้าร่วมการแข่งขันคำคมในระดับสูงต่อไป

 

ประเภทการแข่งขัน

1. การแข่งขันคำคมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 ทีม (โรงเรียนละ 2 ทีม)

2. ผู้แข่งขัน ทีมละ 2 คน, ผู้ควบคุมทีม ทีมละ 1 คน

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โรงเรียนหนึ่งๆ สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่เกินระดับละ 2 ทีม รับสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ส่งแบบฟอร์มสมัคร คลิกที่นี่

Download กำหนดการ การแข่งขัน คลิกที่นี่

*** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 11  สิงหาคม 2560 ***

 

กติกาการแข่งขัน

ใช้ กฎ กติกาในการแข่งขันตามที่สมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกำหนด จะมีการใช้นาฬิกาจับเวลาในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ โดยแต่ละฝั่งมีเวลาฝั่งละ 22 นาที

 

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับ

1. อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าแข่งขันได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

2. ผู้ชนะลำดับที่ 1 - 4 ของแต่ละประเภทได้รับทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

- รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำอุปกรณ์การแข่งขันของตนเองมาด้วย

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมน้ำดื่ม อาหารว่างและอาหารกลางวันมารับประทานเอง

3. โควต้าอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ระดับชั้นละ 1 คน

4. ไม่รับสมัครหน้างาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อ.สิริรัตน์ 08-3148-8980
อ.นุชนาฏ 08-8563-8896
อ.ปาริฉัตร 08-2101-7262