ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมอาคาร 19  ผศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดี  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและให้ข้อคิดกับผู้นำนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น  โดยเชิญผู้นำนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ เข้ารับฟังการชี้แจง  เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ  สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมนักศึกษา อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมกับงานประกันคุณภาพของนักศึกษา และมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ตลอดจนสามารถวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  อย่างเป็นระบบ

july-07-2017-a

july-07-2017-a

july-07-2017-a

july-07-2017-a

july-07-2017-a

july-07-2017-a

july-07-2017-a