ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี

ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีมติให้ดำเนินการสรรหาอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ ๐๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงออกประกาศกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ดังนี้

เอกสารแนบ