ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา ของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

เอกสารแนบ