ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดขวัญใจน้องใหม่ UDRU Freshman Prince and Princess 2017

วันที่ 30 กันยายน 2560  ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา  มีการจัดประกวดขวัญใจน้องใหม่  UDRU Freshman Prince and Princess 2017 รอบตัดสิน โดยมีผู้ผ่านการประกวดขวัญใจน้องใหม่ ทั้งชายและหญิง เป็นตัวแทนคณะ รวม 15 คู่ 30 คน เข้าประกวด   ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกๆ ปี คือเพิ่มการแสดงเปิดตัวผู้เข้าประกวดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยผ่านรูปแบบนิทานพื้นบ้านอีสาน 5 เรื่อง ได้แก่ อุษา-บารส , ผาแดง-นางไอ่ , ขูลู-นางอั้ว , พระเวสสันดร  และสังศิลป์ชัย  เพื่อเผยแพร่อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ซึ่งบรรยากาศการประกวดเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง  ร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

สำหรับผลการประกวด ขวัญใจน้องใหม่ UDRU Freshman Prince and Princess 2017 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศรันยู มะสูงเนิน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์  และนางสาวรุ่งอรุณ  เที่ยมทัน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมการประกวดขวัญใจน้องใหม่  UDRU  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรับน้องสร้างสรรค์  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  เกิดความรักสามัคคีระหว่างเพื่อน และรุ่นน้อง รุ่นพี่  นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรักและภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

 

UDRU Freshman Prince and Princess 2017

UDRU Freshman Prince and Princess 2017

UDRU Freshman Prince and Princess 2017

UDRU Freshman Prince and Princess 2017

UDRU Freshman Prince and Princess 2017

UDRU Freshman Prince and Princess 2017