ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ในภาคเช้าประธานในพิธีเปิด โดยท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.อุดรธานี ภาคบ่ายเวทีเสวนา โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดเวทีเสวนาโครงการเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  "โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างผู้ประกอบการนักศึกษา UDRU Smart Entrepreneur " โดยมี ร้อยตรีรักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม,พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมภาค 4 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธี กว่า 300 คน

วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อนำผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มาจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 16 ฐานเรียนรู้ จาก 12 ตำบล 3 เขตเทศบาล ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 16 ท่าน และหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการทั้ง 4 หน่วย ณ ห้องนิทรรศการและห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการเรียนรู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น