ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.อุดรธานี จับมือกรมศิลป์ จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย"

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีการจัด "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ และ นางสาววรจนา ทับทิมศรี โดยจัดสอนนาฏศิลป์ไทย 5 ชุด ได้แก่ 1.รำสีนวล (ต้นวรเชษฐ์) 2.ระบำอยุธยา 3.ระบำดาวดึงส์ 4.รำมโนราห์บูชายัญ และ 5 ระบำศรีวิชัย โดยมีครูนาฏศิลป์ และนักเรียนนาฏศิลป์ กว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

อาจารย์พรภัทรา จำเริญ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า สำนักศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ ในการอนุรักษ์สร้างสรรค์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้วัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืนจึงได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะการสอนนาฏศิลป์ และรวบรวมฐานข้อมูลในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย