ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

วันที่ 25 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวให้โอวาทและมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 180 คน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต