กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

รอบระดับ คณะวันที่ฝึกซ้อมวันที่ฝึกซ้อมใหญ่สถานที่ฝึกซ้อม
รอบที่ 1

ปริญญาเอก ปริญญาโท ทุกสาขา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

13 - 14 มีนาคม 2561

08.00 - 17.00 น.

15 มีนาคม 2561

08.00 - 17.00 น.

หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

รอบระดับ คณะเวลาสถานที่
รอบที่ 1

ปริญญาเอก ปริญญาโท ทุกสาขา

ปริญญาตรี ทุกสาขา

เวลา 16.00 น. หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร