UDRU-ENT-2020

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบวัดแววครู สอบสัมภาษณ์สาขาพยาบาล และทดสอบกีฬา

ban-chieng-games

การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 42
วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้นำทางปัญญา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ