หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000

- โทรศัพท์: 0-4221-1040 ถึง 59
   ต่อ 1706 1739 และ 1752 ถึง 1755
- โทรสาร: 0-4222-2487