หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อ่านเพิ่มเติม...