การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง เรียกผู้มีรายชื่อสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ในคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2560 และได้ขึ้นบัญชีสำรองรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกไว้นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงประกาศเรียกผู้มีรายชื่อสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์  ภายในวันที่ 7 และ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.30 น. หากไม่มาดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี้


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000

- โทรศัพท์: 0-4221-1040 ถึง 59
   ต่อ 1706 1739 และ 1752 ถึง 1755
- โทรสาร: 0-4222-2487