ข่าวกองทุนกู้ยืม

กำหนดการสัมภาษณ์ ผู้ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
รายใหม่และรายเก่าที่ไม่เคยกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ปีการศึกษา 2559 

ชั้นปีที่คณะวันเวลาสถานที่หมายเหตุ
ชั้นปีที่ 1 ครุศาสตร์ 10 ส.ค. 59 13.00 น. อาคารเรียนรวม SCB1  
ชั้นปีที่ 2 - 5 ครุศาสตร์ 10 ส.ค. 59 13.00 น. อาคาร 12 ห้อง 1216  
ชั้นปีที่ 1 เทคโนโลยี 17 ส.ค. 59 13.00 น. ห้องโฮมรูมของสาขา  
ชั้นปีที่ 2 - 4 เทคโนโลยี 17 ส.ค. 59 13.00 น. ห้องสำนักงานคณะเทคโนโลยี
(ม.ใน)
 
ผู้กู้รายเก่าทุกชั้นปี
ที่ไม่เคยกู้ที่ มรภ.อุดรธานี
มนุษยศาสตร์ฯ 10 ส.ค. 59 13.00 น. ห้องประชุมยูงทอง  
ผู้กู้รายรายใหม่ทุกชั้นปี มนุษยศาสตร์ฯ 15 ส.ค. 59 - - ติดต่ออาจารย์
ประจำสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 9 ส.ค. 59 11.30 น. 352  
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ส.ค. 59 16.00 น. 20307  
การจัดการโรงแรม วิทยาการจัดการ 10 ส.ค. 59 13.00 น. ห้องประชุมดอกปีบ  
การจัดการท่องเที่ยว วิทยาการจัดการ 10 ส.ค. 59 13.00 น. 325  
การจัดการทั่วไป วิทยาการจัดการ ติดต่อ อ.ที่ปรึกษา - -  
การตลาด,การตลาดสหกิจ วิทยาการจัดการ 10 ส.ค. 59 13.00 น. 344  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ 10 ส.ค. 59 13.00 น. HRD Office อาคาร 3 ชั้น 1
การบัญชี วิทยาการจัดการ 10 ส.ค. 59 13.00 น. 333,334,335  
การสื่อสารการตลาด วิทยาการจัดการ ติดต่อ อ.ที่ปรึกษา - -  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 10 ส.ค. 59 13.00 น. 20301  
การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาการจัดการ 10 ส.ค. 59 13.00 น. 20202  
การเงิน วิทยาการจัดการ 10 ส.ค. 59 13.00 น. 20203  
ชั้นปีที่ 1 วิทยาศาสตร์ ติดต่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาโดยเร็ว
ชั้นปีที่ 2 - 4 วิทยาศาสตร์ ติดต่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาโดยเร็ว

 

** นักศึกษาทุกคนต้องตรงเวลาและนำแบบคำขอกู้ที่ได้รับจากห้องแนะแนวเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วย **