Black Ribbon

ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย(ก.อ.ม.) จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...