ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คณะเทคโนโลยีฯ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

คณะเทคโนโลยีฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 44 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...


Rajabhat bike for human right

ชมรมสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม Rajabhat bike for human right  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม...

Knowledge Management

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ Knowledge Management พัฒนาสถาบันแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

อ่านเพิ่มเติม...


เลือกตั้งผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย

คณาจารย์และบุคลากร ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการปฏิรูปประเทศไทย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการปฏิรูปประเทศไทย”

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ..

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปี 2559

สาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...


Big cleaning day

ราชภัฏอุดรจัดกิจกรรม Big cleaning day  พร้อม  Kick off  โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...