ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 1/2559

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์...

อ่านเพิ่มเติม...โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม)

อ่านเพิ่มเติม...