ข่าวและประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


กิจกรรมเต้นแอร์โรบิคต้านยาเสพติด

ราชภัฏอุดร จัดกิจกรรมเต้นแอร์โรบิคต้านยาเสพติด แสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสิ่งเสพติด ทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม...