ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตชด.

สวนครัวยุคใหม่ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา เพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจผลงาน TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่ดูผลงานเชิงประจักษ์...

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

การทบทวนความรู้ ความเคลื่อนไหวข้อกำหนด ISO/IEC 17025 กับการพัฒนางานประจำด้านบริการทดสอบสู่งานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

ชมรม กยศ. จัดโครงการออกค่ายเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ.

เพื่อให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกในการชำระหนี้ ภายหลังสำเร็จการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...