ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน ราคากลาง 200,000,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม...ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ มร.อด 11/2559

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างบ้านพักบุคลากรกับอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ มร.อด 10/2559

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างอาคารคณะครุศาสตร์โรงเรียนสาธิต และบ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ มร.อด 5/2559

สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตฯ ทางเชื่อม ระหว่างอาคารศูนย์ภาษา กับอาคารกิจกรรมนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...