ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Active Learning

โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม...
Boot Camp รุ่นที่ 17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...