ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ.ฯ

การกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ชั้นปีที่ 1 (รวมทั้งชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยกู้ยืมในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและประสงค์จะกู้ยืม)

อ่านเพิ่มเติม...

การกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2558‏

ให้นักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. ที่ยังไม่ยืนยันค่าลงทะเบียนที่จ่ายจริง และยังไม่เซ็นแบบยืนยัน...‏

อ่านเพิ่มเติม...


การขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในภาคเรียนที่ 2/2558

ให้นักศึกษา กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 2/2558 แนบเอกสารดังนี้‏

อ่านเพิ่มเติม...

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2559‏

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559‏

อ่านเพิ่มเติม...