ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวม
324 , 334 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิทยาการจัดกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวม 324 , 334 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 660,000.00บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ร่างประกาศ

ราคากลาง

แบบรูปรายการ

แบบกรอกราคาห้องเรียน 324

แบบกรอกราคาห้องเรียน 334

 

<p style="text-align: left;">มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>
<hr id="system-readmore" />
<div class="jumbotron jumbotron-primary">
<h3 style="text-align: center;">ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี</h3>
<p style="text-align: center;">ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป<br />มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามพร้าว<br />ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป มหาวิทยาลัยราภชัฏอุดรธานี สามพร้าว โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,333,000.00 บาท (สิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)</span></p>
<p><a href="/images/udrunews/JUNE2018/30/03/notic.pdf" target="_blank">อ่านเพิ่มเติม</a></p>
<p><a href="/images/udrunews/JUNE2018/30/03/bit.pdf" target="_blank">เอกสารประกวดราคา</a></p>
<p><a href="/images/udrunews/JUNE2018/30/03/money.PDF" target="_blank">- งวดงานงวดเงิน</a></p>
<p><a href="/images/udrunews/JUNE2018/30/03/list.PDF" target="_blank">- แบบรูปรายการ</a></p>
<p><a href="/images/udrunews/JUNE2018/30/03/account.pdf" target="_blank">- บัญชีแสดงปริมาณงาน</a></p>
<p><a href="/images/udrunews/JUNE2018/30/03/Listing-Details.xls" target="_blank">- แบบฟอร์มปริมาณงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป-Bank</a></p>
<p>&nbsp;</p>