ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวม
324 , 334 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิทยาการจัดกร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวม 324 , 334 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 660,000.00บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ร่างประกาศ

ราคากลาง

แบบรูปรายการ

แบบกรอกราคาห้องเรียน 324

แบบกรอกราคาห้องเรียน 334