ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1 ระบบ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์ (e-biddig)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)