ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง สอบราคาซื้อระบบลิฟท์ จำนวน 1 ระบบ
ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ มร.อด.4/2560
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 25609

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบลิฟท์ จำนวน 1 ระบบ