ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
จำนวน 1 รายการ คือ

ชุดทดลองสายส่งกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด