ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกวดราคาจ้าง ตกแต่งผิวพื้นหินแกรนิต หอประชุม 5,000 ที่นั่ง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้าง ตกแต่งผิวพื้นหินแกรนิต หอประชุม 5,000 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,815,000.00 บาท (แปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม