ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,445,000.00 บาท (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)