ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งผิวพื้นหินขัดสำเร็จรูป
หอประชุมส่วนโถงทางเดินภายนอกอาคาร
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตกแต่งผิวพื้นหินขัดสำเร็จรูป หอประชุมส่วนโถงทางเดินภายนอกอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,688,000.00 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- TRG

- งวดงานงวดเงิน

- ปร 4

- ปร 5

- ปร 6

- รายการประกอบแบบ หินขัดสำเร็จรูปรายการประกอบแบบ หินขัดสำเร็จรูป