ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
ด้วยเงินรายได้บำรุงการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา คือ

เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองทางคณิตศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง