ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ มร.อด.กพน. 01/2560
การสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกิจกรรมนักศึกษา)
จำนวน 1 รายการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลงวันที่ 21 เมษายน 2560

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุกีฬา เสื้อกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 รายการ ดังนี้

เสื้อกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 4,196 ตัว