ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ประจำปีการศึกษา 2560

    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความประสงค์จะทำการยื่นซองเสนอราคาเพื่อเข้าร่วมโครงการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา  เพื่อจำหน่ายให้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามข้อตกลงในหนังสือสัญญาเข้าร่วมโครงการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2560 (เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1) โดยมีรายละเอียดดังนี้