ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
จำนวน 1 รายการ คือ

ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้และอาคารโครงสร้างเหล็กจำนวน 1 รายการ

- ประกาศตกลงราคา ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้และอาคารโครงสร้างเหล็ก

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ