ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย แบบที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย แบบที่ 3 ตามรายการดังนี้
ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย แบบที่ 3 จำนวน 5 ชุด พร้อมติดตั้ง

- ประกาศเชิญชวนฯ