ข่าวการฝึกอบรม

โครงการเตรียมความพร้อม
การสอบวัดระดับความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC
สำหรับประชาชนทั่วไป และนักศึกษา
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

TOEIC

ลงทะเบียน คลิกที่นี่