ข่าวการฝึกอบรม

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลายโครงการ สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบุคคลภายนอกที่สนใจ มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

เรียนทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. วันละ 2 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง

เริ่มวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 17204 อาคาร 17 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สอนโดย Mr. Robert Klukken


2. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

เรียนทุกอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 18.00 น. วันละ 2 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง

เริ่มวันจันทร์อังคาร ที่ 13 มิถุนายน – วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 17203 อาคาร 17 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สอนโดย อาจารย์นุชจรินทร์ น้อยบัว

 

3. โครงการอบรมเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เรียนทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.00 – 17.00 น. วันละ 2 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง

เริ่มวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 17204 อาคาร 17 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สอนโดย Ms. Le Thi Ngoc Hoa


4. โครงการอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร

เรียนทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น. วันละ 2 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง

เริ่มวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน – วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 17205 อาคาร 17 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สอนโดย Ms. Kim Hyejung


- นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรียนฟรี
- บุคคลภายนอกที่สนใจ จ่ายค่าธรรมเนียม 3,500 บาท/คน/หลักสูตร

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 

 

สนใจสมัครได้ที่ ห้อง 17103 อาคาร 17 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทร 042-211108 หรือ 042-21040 ต่อ 1408 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.