บทคัดย่อผลงานวิจัย นักศึกษา มรภ.อุดรธานี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย

โดยใช้วงจรการเรียนรู้ที่เน้นแผนผังมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กิจกรรมดนตรีน่ารู้

โดยใช้วงจรการเรียนรู้ที่เน้นแผนผังมโนมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อ่านเพิ่มเติม...