อัตลักษณ์ : จิตอาสาและพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ :
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการแก่สังคม

เข้าเว็บไซต์

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 6
อ่านเพิ่มเติม »

new website

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านเพิ่มเติม »

new website

โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อ่านเพิ่มเติม »